Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το σχολείο μας έχει έντονη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+. Υποστηρίζει και ενισχύει πολλές δράσεις. Το σχολείο μας συμμετέχει σε δράσεις ΚΑ1 (ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων και την Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και ΚΑ2 (Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.)

E-Twinning

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κπλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επιικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.