Από το σχολικό έτος 2013-2014 το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Π.Π.Σ., αποτελείται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται-με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)-με βάση αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσονται: α) μετά από υποβολή σχετικού προσωπικού φακέλου ακαδημαϊκών προσόντων β) αξιολόγησης από τους οικείους σχολικούς συμβούλους μετά από  παρατήρηση στην τάξη και γ) προφορικής συνέντευξης ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση αφορά σε πενταετή θητεία. 

     Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και παιδαγωγικής και διδακτικής καθοδήγησης. Έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα συνεχούς επιμόρφωσης στο κλίμα του σχολείου με τη συνδρομή φορέων και πανεπιστημιακών ερευνητών, που στηρίζουν με συστηματικό τρόπο την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και συμβάλλουν στη διάπλαση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και ανάπτυξης.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του σχολείου ασκεί το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), το οποίο είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Συγκροτείται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρος, τον υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο του Π.Π.Σ. ο οποίος επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., τον Διευθυντή του σχολείου και δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής).

 

 Το 2016 διορίστηκαν οι παρακάτω ως μέλη του Ε.Π.Ε.Σ.:

Σταύρου Δημήτριος: μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Παρασκευάς: υπεύθυνος σχολικός σύμβουλος του σχολείου

Φωτεινάκης Γεώργιος: διευθυντής του σχολείου

Πετρουγάκη Δέσποινα: εκπαιδευτικος του σχολείου

Σάμιος Παναγιώτης: εκπαιδευτικός του σχολείου

 

Το 2012 διορίστηκαν οι παρακάτω ως μέλη του ΕΠ.Ε.Σ.:

Σκεύος Παπαιωάννου, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Παρασκευάς, υπεύθυνοςσχολικός σύμβουλος του σχολείου

Ανθούσα Βασιλάκη, διευθύντρια του σχολείου

Γιώργος Πολυζώης, εκπαιδευτικός του σχολείου

Ειρήνη Βογιατζή, εκπαιδευτικός του σχολείου

 

Καθηγητές για το σχολικό έτος 2019 - 2020:

 Φωτεινάκης          Γεώργιος          Φυσικός - Διευθυντής 

Λουλούδης           Ηλίας              Μαθηματικός - Υποδιευθυντής 

Δασκαλάκης         Μάρκος        Θεολόγος

Βογιατζή             Ειρήνη            Φιλόλογος

Μανιουδάκη         Μαρία            Φιλόλογος

Μπεϊκάκη           Κασσάνδρα      Φιλόλογος

Πετρουγάκη        Δέσποινα       Φιλόλογος

Πολάκη             Μαρία              Φιλόλογος

Σουρουλής          Χρήστος          Φιλόλογος

Καρουζάκης         Ευθύμιος         Φιλόλογος

Τζουράς            Βασίλειος      Φιλόλογος

Ματσουλιάδη        Ανδρομάχη    Φιλόλογος

Καρινιωτάκη        Μαρία             Μαθηματικός

Χαλκεύς            Αντώνιος       Μαθηματικός

Παπαμιχαήλ        Παναγιώτης    Μαθηματικός

Μανουσέλης        Νεκτάριος      Μαθηματικός

Σάμιος             Παναγιώτης     Φυσικός

Κασωτάκης         Χαράλαμπος         Φυσικός

Κωβαίος            Ηλίας            Χημικός

Λουμπάκη          Ελένη                   Χημικός

Πενθερουδάκης    Γεώργιος             Βιολόγος

Ντρουμπογιάννη    Αλεξάνδρα            Βιολόγος

Ρεθεμιωτάκη       Ειρήνη                   Γεωλόγος

Χόμπη             Αμαλία                 Αγγλικής Φιλολογίας

Καντιάνη           Αφροδίτη             Γερμανικής Φιλολογίας

Τσίντζος          Αλέξανδρος       Εικαστικών

Μαρινάκης         Ιωάννης             Φυσικής Αγωγής

Δεικτάκη          Αναστασία        Κοινωνιολόγος

Μαμαλάκη         Αδαμαντία        Οικονομολόγος

Παπαδάκης        Εμμανουήλ           Πληροφορικής

 

 

 

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί