“Climate Change is a Political Choice”

 1st Year English Class

Teacher: Amalia Chompi

School Year: 2019-2020

 

               Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα eTwinning.

 

image 1

Κάθε κράτος αντιμετωπίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί μη αναστρέψιμες αλλαγές στο κλιματικό μας σύστημα, το οποίο απειλεί το ανθρώπινο είδος. Στο έργο αυτό επικεντρωνόμαστε στην επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί υπέρ και κατά της λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος κυρίως από πολιτικούς. Επίσης, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους αυριανούς πολίτες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα με το Στόχο 13 (Δράση για το Κλίμα).

Το έργο εκπονείται από τους 26 μαθητές του Α2 σε συνεργασία με συνομηλίκους από σχολεία της Ισπανίας, Τουρκίας και Πορτογαλίας και σ’ αυτό εξετάζονται οι ακόλουθες διαστάσεις του γενικού θέματος της κλιματικής αλλαγής και της πολιτικής:

 1. η κλιματική αλλαγή,
 2. η στάση και ο ρόλος των πολιτικών στο εν λόγω θέμα,
 3. οι διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί και η αξιολόγησή τους.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • η διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής,
 • η διερεύνηση του θέματος της στάσης πολιτών και πολιτικών,
 • η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το θέμα της διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η χρήση της σε μείζονος σημασίας αποφάσεις,
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και η χρήση τους στην καθημερινή ζωή,
 • ο ψηφιακός γραμματισμός ως δεξιότητα απαραίτητη για τη επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία των ομάδων,
 • η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα,
 • η δημιουργία κινήτρων για έρευνα και αυτόνομη μάθηση,
 • η ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης μεταξύ των μαθητών,
 • η ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων ιδιαίτερα εκείνων του δημόσιου λόγου και της επιχειρηματολογίας,
 • η αύξηση της δημιουργικότητας, της ευθύνης, της παραγωγικότητας και της πρωτοβουλίας τους,
 • η μετατροπή των μαθητών σε ενεργούς πολίτες όχι μόνο της χώρας αλλά και της υφηλίου.

Η εξέταση των προαναφερθέντων ενοτήτων γίνεται μέσω μιας πολύ ενδιαφέρουσας σειράς δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενσωματώνουν καινοτόμες διαδραστικές παιδαγωγικές μεθόδους. Αυτές δεν περιλαμβάνουν μόνο τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0 αλλά στοχεύουν και στην εν γένει ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Επίσης, χρησιμοποιούνται νέες διδακτικές τεχνικές (π.χ. PBL - Problem Based Learning ). Τέλος, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία και η κριτική σκέψη εφαρμόζονται ως κατευθυντήριες γραμμές σε όλο το έργο.

Η εκπόνηση αυτού του έργου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τα προγράμματα σπουδών της Βιολογίας, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας και της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, της Πολιτικής Παιδείας και της Τεχνολογίας είναι πιθανόν να υπερβεί τους 4 μήνες του αρχικού σχεδιασμού.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει με διάφορους τρόπους όπως άρθρα στον τοπικό τύπο, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη Διαδικτυακή Πύλη eTwinning και ημερίδες ή εσπερίδες σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.

Το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ιανουάριος:

 1. Εισαγωγή: Παρουσίαση του προγράμματος, των στόχων, της μεθοδολογίας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.
 2. 1η Αφόρμηση: Ενημέρωση για τη διάσκεψη κορυφής για την κλιματική αλλαγή που έγινε στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2019. Συμμετοχή σε forumμε θέμα «Ποιες συμφωνίες έγιναν σ’ αυτή τη διάσκεψη από τους πολιτικούς; Ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτές; Τι πρέπει να γίνει;»
 3. Δημιουργία Logo.

Φεβρουάριος – Μάρτιος:

 1. 2η Αφόρμηση: Παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ BeforetheFlood του NationalGeographic και συγγραφή δοκιμίου στο οποίο παρουσιάζονται οι απόψεις κάθε μαθητή επί του θέματος.
 2. Διερεύνηση των θεμάτων της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της ξηρασίας, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της τήξης των πάγων, των ακραίων καιρικών φαινομένων, της οξίνισης των ωκεανών, της απώλειας της βιοποικιλότητας, των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, των περιβαλλοντικών μεταναστών, των δασικών πυρκαγιών και της αποψίλωσης των δασών και της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επεξεργασία των πληροφοριών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης με Infographic.
 3. Δημιουργία του χάρτη της κλιματικής αλλαγής με χρήση της εφαρμογής GoogleMaps.
 4. Διερεύνηση του θέματος της στάσης που τηρούν οι πολιτικοί σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έναντι αυτής και αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρήση του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων padlet.

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί